Sheikh Shamsuddin,

Family with Kausar Ghani
himself
partner
daughter
media/SARAH SHAMS.jpg
1989
Birth: June 15, 1989 23Karachi, Pakistan
4 years
son
1993
Birth: September 20, 1993 28Karachi, Pakistan
child
child
daughter
1998
Birth: January 21, 1998 32Karachi, Pakistan